Regulacje i Compliance

* W PGE Dom Maklerski S.A. funkcję zarządzania skargami pełni Biuro Zgodności i Nadzoru PGE DM, adres e-mail: reklamacje.dmsa@gkpge.pl

W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. publikowana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument dotyczy Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK PGE 2015.

 

Strategie dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do usługi doradztwa inwestycyjnego (dalej: „Strategia”)

PGE Dom Maklerski S.A. (dalej: „PGE DM”) w związku z świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego podlega przepisom określonym w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: „Rozporządzenie SFDR”).

Nadrzędnym celem Rozporządzenia SFDR jest ustanowienie zharmonizowanych przepisów dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczących przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Definicje stosowane przez PGE DM należy rozumieć w następujący sposób (zgodnie z zapisami Rozporządzenia SFDR):

  • ESG - Environmental, Social, and Governance;
  • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji;
  • czynniki zrównoważonego rozwoju - oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;
  • zrównoważona inwestycja - oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taka, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym, lub inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile takie inwestycje nie naruszają poważnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Z uwagi na model biznesowy PGE DM Strategia zakłada uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu rekomendacji inwestycyjnych. Niemniej jednak PGE DM kieruje się w pierwszej kolejności Nadrzędną Zasadą tzn. działaniem w najlepiej pojętym interesie Klienta, tak aby świadczona usługa odpowiadała osobistym preferencjom w szczególności akceptowanemu profilowi ryzyka. Mając powyższe na względzie przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnej na podstawie obowiązującej Strategii zakłada opracowanie rekomendacji dla Klienta zgodnie z posiadaną wiedzą przez PGE DM w zakresie jego oczekiwań i preferencji, a następnie przeprowadzeniu doboru polegającego na próbie wyselekcjonowania najlepszych instrumentów pod kątem minimalizacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Aby to osiągnąć PGE DM określa, o ile jest to możliwe:

  • czynniki zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych instrumentów finansowych;
  • katalog ryzyk dla zrównoważonego rozwoju związany z inwestycją w dany instrument finansowy.

Po wykonaniu powyższych działań, gdy na podstawie Nadrzędnej Zasady można zarekomendować Klientowi dwie lub więcej inwestycji o identycznych parametrach, PGE DM przyznaje pierwszeństwo tym, które można określić mianem zrównoważonych inwestycji.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia SFDR PGE DM informuje, że do czasu opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia SFDR, oraz wdrożenia obowiązku pełnych ujawnień w zakresie niefinansowym dla emitentów instrumentów finansowych w zakresie ESG, że nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego. Do momentu łącznego zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim PGE DM przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego kieruje się Nadrzędną Zasadą.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych każdy Klient PGE DM przed złożeniem zlecenia powinien zapoznać się z aktualnymi Kluczowymi Informacjami o Produkcie (KID). Kluczowe informacje o Produktach dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdują się pod poniższymi linkami.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

ICE ENDEX:

European Energy Exchange AG:

Dokumenty do pobrania:

 

* Oświadczenie Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. w związku z art. 435 pkt 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

** Oświadczenie Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. w związku z art. 435 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

Dokumenty do pobrania: