Nowelizacja  Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadziła obowiązek  dematerializacji akcji wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych.

Zgodnie z  ustawą  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 30 sierpnia 2019 r., z dniem  1 marca  2021 r.  akcje w formie dokumentu  z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski). Akcje w formie dokumentu będą jedynie dokumentem dowodowym niezbędnym do ujawnienia akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.

Dematerializacja - ważne daty

 

rejestr-akcjonariuszy

 

PGE Dom Maklerski zapewnia w ramach świadczonej Usługi:

  • Prowadzenie rejestru w formie elektronicznej
  • Zapewnienie dostępu do rejestru dla spółki i każdego akcjonariusza,
  • Przechowywanie danych i zdarzeń  w bazie  aplikacji, która jest archiwizowana zgodnie z wymaganiami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Komisji Papierów Wartościowych,
  • Spełnienie rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
  • Pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy  (podział kwoty dywidendy na akcjonariuszy i obsługa całej wypłaty),
  • Powiadamianie o zdarzeniach takich jak Walne Zgromadzenie, wypłata dywidendy, zmiana w rejestrze – wysyłane pocztą lub poprzez maila,
  • Dokonywanie wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

Regulamin:

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez PGE Dom Maklerski znajduje się na stronie "O spółce -> Regulacje i Compliance" w sekcji "Dematerializacja akcji" - link.

Zapytaj o szczegóły:

Tel: + 48 22 340 13 00 lub 01

email: backoffice.dmsa@gkpge.pl