Raportowanie EMIR i REMIT

 

raportowanie

 

PGE DM w ramach kompleksowej obsługi Klientów oferuje dodatkowo usługi wykonywania w imieniu kontrahentów obowiązków:

  • Zgłaszania informacji o transakcjach pochodnych zawieranych za pośrednictwem domu maklerskiego do Repozytorium Transakcji, zgodnie z Rozporządzeniem EMIR
  • Zgłaszania informacji o zleceniach i transakcjach zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu za pośrednictwem domu maklerskiego do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji, zgodnie z Rozporządzeniem REMIT

 

Raportowanie EMIR

PGE Dom Maklerski oferuje usługę wykonywania w imieniu Kontrahentów obowiązku zgłaszania do Repozytorium Transakcji informacji o transakcjach pochodnych zawieranych za pośrednictwem domu maklerskiego.

Zgodnie z Art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Rozporządzenie EMIR), Kontrahent Finansowy i Kontrahent Niefinansowy dokonujący transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, jest zobowiązany do:

  • Posiadania kodu LEI (Legal Entity Identifier), który nadawany jest m.in. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  • Przekazywania informacji o wszystkich zawartych transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji

W celu pozyskania kodu LEI za pośrednictwem KDPW należy zarejestrować wniosek o wydanie kodu poprzez stronę internetową: https://lei.kdpw.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

PGE DM jest Generalnym uczestnikiem  raportującym (GUR) KDPW_ TR  uprawnionym do: 

  • Przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną
  • Dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną

Przydatne linki:

 

Raportowanie REMIT

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz Aktów Implementujących do tego Rozporządzenia uczestnicy rynku zobowiązani są do przekazywania Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji (ACER) danych dotyczących zleceń i transakcji zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu. W tym celu uczestnik rynku zobowiązany jest do:

  • Posiadania kodu ACER
  • Złożenia wniosku do RRM, który będzie dokonywał raportowania do ACER

W celu pozyskania kodu ACER należy skorzystać z platformy CEREMP, która jest udostępniona na stronie URE. Wniosek do RRM będzie składany przez PGE DM.

Przydatne linki:

 

Zapytaj o szczegóły:

+ 48 22 340 13 00
+ 48 22 340 13 01

backoffice.dmsa@gkpge.pl