* Oświadczenie Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. w związku z art. 435 pkt 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

** Oświadczenie Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. w związku z art. 435 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

* W PGE Dom Maklerski S.A. funkcję zarządzania skargami pełni Inspektor Nadzoru Karolina Zając-Pietrzkiewicz adres e-mail:  Karolina.Zajac-Pietrzkiewicz@gkpge.pl

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych każdy Klient PGE DM przed złożeniem zlecenia powinien zapoznać się z aktualnymi Kluczowymi Informacjami o Produkcie (KID). Kluczowe informacje o Produktach dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdują się pod poniższymi linkami.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

ICE Futures Europe:

European Energy Exchange AG: