PGE DM jest aktywnym uczestnikiem rynku uprawnień do emisji CO2. Od sierpnia 2015 roku PGE DM jest członkiem giełd: ICE Futures Europe i European Energy Exchange. Członkostwo na najbardziej płynnych giełdach oraz bezpośredni dostęp do aukcji uprawnień CO2 umożliwia szybką i skuteczną realizację zleceń klientów.

PGE DM świadczy usługi pośredniczenia w zawieraniu transakcji uprawnieniami do emisji EUA i jednostkami CER/ERU, na rynkach kasowym i terminowym, zarówno na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PGE jak i klientów zewnętrznych. 

PGE Dom Maklerski S.A. w dniu 19 kwietnia 2016 roku, jako pierwszy podmiot na rynku, uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na nabywanie w imieniu Klientów uprawnień do emisji COna platformach aukcyjnych.

Dostęp do platform aukcyjnych daje Państwu możliwość zakupu uprawnień do emisji CO2 po atrakcyjnych cenach. Uzyskana przez nasz Dom Maklerski licencja gwarantuje przejrzystość i najwyższy poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych przez Państwa transakcji w ramach pierwotnego rynku uprawnień.