PGE DM świadczy kompleksową obsługę w zakresie pośrednictwa w zawieraniu transakcji prawami majątkowymi, w obrocie organizowanym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE).

Prawa majątkowe są zbywalnymi towarami giełdowymi. Obrót prawami majątkowymi odbywa się na TGE na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) oraz poprzez transakcje pozasesyjne rozliczane i nierozliczane. W obrocie znajdują się następujące rodzaje praw majątkowych:

  • Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (tzw. zielone certyfikaty),
  • Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW (tzw. żółte certyfikaty),
  • Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem kopalnianym lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (tzw. certyfikaty fioletowe),
  • Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty),
  • Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (tzw. brązowe certyfikaty),
  • Prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty).

Świadectwa pochodzenia wraz z wynikającymi z nich prawami majątkowymi stanowią jeden z mechanizmów wspierania energetyki niekonwencjonalnej w Polsce. Świadectwa pochodzenia stanowią potwierdzenie wyprodukowania energii w źródle odnawialnym, kogeneracyjnym, potwierdzenie wyprodukowania biogazu rolniczego lub potwierdzenie osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.  Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy o efektywności energetycznej (dla świadectw efektywności energetycznej). Przedsiębiorstwa uzyskujące świadectwa pochodzenia od Prezesa URE są sprzedawcami praw majątkowych (producenci energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, kogeneracyjnych, producenci biogazu rolniczego i podmioty osiągające poprawę efektywności energetycznej). Nabywcami praw majątkowych są przedsiębiorstwa energetyczne objęte obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia – wszystkie przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym.

TGE prowadzi także Rejestr Świadectw Pochodzenia, dla praw majątkowych, obrót którymi obywa się na giełdzie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: