PGE DM świadczy kompleksową usługę pośredniczenia w zawieraniu transakcji na rynkach gazu, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE). Przedmiotem obrotu na TGE jest gaz ziemny wysokometanowy grupy E.

TGE organizuje obrót gazem na następujących rynkach:

  • Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg),  na którym notowane są trzy typy instrumentów: dobowe (notowanie w dniu poprzedzającym dobę dostawy gazu, dostawa we wszystkie godziny danej doby gazowej), weekendowe (notowanie na 2 dni przed weekendem, dostawa we wszystkie godziny danego weekendu gazowego) i godzinowe (notowanie w dniu dostawy gazu, dostawa w konkretnej godzinie doby),
  • Rynek Terminowy Gazu (RTTg), na którym prowadzony jest obrót kontraktami terminowymi typu forward, z fizyczną dostawą gazu, z tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, sezonowym i rocznym terminem wykonania, z dostawą przez wszystkie godziny doby (BASE).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: