PGE DM świadczy kompleksową usługę pośrednictwa w zawieraniu transakcji na rynkach energii elektrycznej prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE). 

TGE organizuje obrót energią elektryczną na następujących rynkach:

  • Rynek Dnia Następnego (RDN), który składa się z 24 godzinowych instrumentów oraz z kontraktów blokowych trzech typów: BASE - kontrakt z dostawą 1 MWh w każdej godzinie doby; PEAK - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach 8-22 oraz OFFPEAK - kontrakt z dostawą 1 MWh energii w godzinach 23-7.
  • Rynek Dnia Bieżącego (RDB) jest rynkiem spot, na którym notowane są instrumenty godzinowe. Obrót na RDB prowadzony jest w dniu poprzedzającym dzień dostawy oraz w dniu dostawy.
  • Rynek Terminowy Towarowy (RTT), na którym notowane są kontrakty terminowe typu forward, z fizyczną dostawą energii, z tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym terminem wykonania.. W obrocie znajdują się kontrakty trzech typów: BASE - z całodobowym okresem wykonania, PEAK5 - z dostawą w godzinach 8-22 w dni robocze oraz OFFPEAK - z dostawą w dni świąteczne, w weekendy i w godzinach 23-7 w dni robocze. Zawieranie transakcji na RTT wiąże się ze złożeniem zabezpieczeń w systemie gwarantowania rozliczeń prowadzonym przez Izbę Rozrachunkową Giełd Towarowych S.A. (IRGIT), na który składają się: fundusz gwarancyjny, depozyt wstępny oraz depozyt uzupełniający. Każdy z uczestników rynku rozlicza swoje transakcje za pośrednictwem rachunku kupna w banku rozliczeniowym i jest zobowiązany do utrzymywania w nim środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia wymaganego depozytu uzupełniającego.
  • Rynek Aukcji, na którym prowadzony jest obrót kontraktami rocznymi i kwartalnymi typu BASE-A (z całodobowym okresem wykonania) oraz typu PEAK5-A (z dostawą w godzinach 8-22 w dni robocze). Wniosek o udział w aukcji jest składany przez oferenta za pośrednictwem domu maklerskiego nie później niż do godziny 15:00 w 4-tym dniu roboczym  przed proponowaną datą aukcji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: